תקנון

ארגון מנגה ואנימה ישראל – ע"ר (להלן: "עורכת הפעילות") עורכת פעילות שבסופה יוענק פרס לזוכה (להלן: "שם הפעילות") בהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם להיתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין.

1. הגדרות

"הפעילות" הענקת פרס כרטיס טיסה ליפן לאחד מהמשתתפים בכנס הארוקון
"מטרת הפעילות" פעילות שיווק וקד"מ לאירוע
"תקופת הפעילות" ביום 1/3/2018 במסגרת האירוע

 

2. כללי

2.1 לעורכת הפעילות שמורה הזכות לדחות ו/או לשנות ו/או לבטל את הפעילות, ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות , כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת, בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של עורכת הפעילות. התקנון הנ"ל יפורסם באתר האינטרנט בכתובת: http://2018.harucon.org.il

 

3. אופן ההשתתפות בפעילות

3.1 השתתפות בפעילות הינה לבני 16 ומעלה. עצם ההשתתפות מהווה הצהרתו של המשתתף כי הוא בן 16 שנים ומעלה.

3.2 על המשתתף/פת לרכוש כרטיס להארוקון שיתקיים בבניני האומה בירושלים ב-1.3.18, להגיע לאירוע, להיות נוכח פיסית בזמן ההגרלה באירוע הקוספליי ולעלות בעצמו לקבל את הפרס על הבמה ביום האירוע.

3.3 כל משתתף רשאי להשתתף בפעילות/הגרלה פעם אחת בלבד.

 

4. הפרס

4.1 כרטיס טיסה ליחיד הלוך ושוב במחלקת תיירים מת"א לטוקיו מטעם חברת התעופה אול ניפון איירוייז.

4.2 עורכת הפעילות שומרת על זכותה להוסיף, לגרוע או לשנות את הפרס או להציע פרס חלופי בעל ערך דומה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

4.3 תשלום כל מס זכייה אשר יחול, ככל שיחול על הפרס ישולם ע"י הזוכה, מיסי נמל ואגרות של כרטיס הטיסה יחולו על חברת התעופה.

4.4 אין בעצם השתתפות משתתף זה או אחר בפעילות, כדי להבטיח את זכאותו ו/או זכאות מי מטעמו לפרס.

4.5 נקבע בזאת כי מועד מימוש הפרס בפועל (תאריכי הטיסות) יקבע על פי חברת התעופה אול ניפון איירוייז בלבד ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. על מנת לממש את הפרס על הזוכה ליצור קשר בלבד עם נציג חברת התעופה בישראל – מר יקי כהן במייל: [email protected] לפחות 60 ימים לפני מועד הטיסה הרצוי, תוקף ומימוש הכרטיס הזוכה עד תום שנת 2018 אלא אם כן החברה אישרה אחרת ובכתב על פי שיקול דעתה הבלעדי. במידה והזוכה לא פנה ו/או מימש את זכותו לפרס עד תום שנת 2018, לא יוכל לממש את הפרס ולא יהיו לו כל טענות ו/או בקשות מכל סוג שהוא כלפי חברת התעופה.

4.6 עורכת הפעילות וחברת התעופה שומרות על זכותן שלא לממש ו/או להעניק את הפרס ע"י מי שזכה בו במעשה שאינו כדין.

4.7 עורכת הפעילות לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ועיכובים, לרבות טכניים, אי מילוי פרטים נכונים, אי נוכחות באולם בזמן ההגרלה מכל סיבה שהיא וכל דבר אחר אשר ימנעו או יעכבו את השתתפות המשתתף בפעילות ו/או זכאותו לפרס ו/או מימושו.

4.8 עורכת הפעילות ו/או חברת התעופה לא תאפשר לזוכה להמיר ו/או לשנות ו/או להעביר לאדם אחר את הפרס, אלא אם כן במקרים חריגים ובכל מקרה אך ורק אם חברת התעופה נתנה הסכמה בכתב ומראש לזוכה.

 

5. בחירת המשתתף הזכאי ואיתורו

5.1 המשתתפים שעמדו בתנאי ההשתתפות כפי שמצוין בסעיף 3.2 לעיל, יבחרו בהגרלה פומבית שתערך על הבמה ביום 1/3/2018 באולם אוסישקין בסביבות השעה 16:15.

5.2 עורכת הפעילות תמסור למשתתף הזוכה את שובר מימוש הזכייה ביום האירוע.

 

6. פרסום

6.1 כל עניין הקשור ו/או הנוגע לפרסום הפעילות ו/או חלק ממנה ו/או המשתתף הזכאי ו/או כל עניין אחר הנובע מהפעילות כולל פרסום שמו של הזוכה ותמונתו יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות כפי שיהיה מעת לעת.

6.2 עם מילוי פרטיו האישיים, מביע כל משתתף בפעילות את הסכמתו לפרסום שמו, שם משפחתו, כתובתו, וכל פרט נוסף שמסר ו/או שמופיע בפרופיל הפייסבוק של המשתתף, וזאת בין אם נמצא זכאי לפרס ובין אם לאו, בכל אמצעי פרסום ותקשורת שהם על-פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות וכי אין לו ולא תהיה לו כל טענה בקשר לפרסום שמו ופרטיו וציון העובדה שהיה זכאי לפרס במסגרת הפעילות.

 

7. אחריות

7.1 ההשתתפות בפעילות הינה על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בפעילות.

7.2 עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותם התקינה של רשת הטלפון, האינטרנט, החשמל ו/או כל אמצעי תשתית ו/או תקשורת אחר, על כל רכיביהם, ולא תשאנה באחריות לנזקים, הפסדים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב שנגרמו עקב הפסקות, כשלים טכניים, הפרעות, ניתוקים למשתתף בפעילות ו/או לכל גורם שהוא, במישרין ו/או בעקיפין.

7.3 המשתתף בפעילות מתחייב לשפות את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפר המשתתף בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין, את תנאי ההשתתפות כאמור בתקנון והדבר הסב נזק כלשהו לעורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.

 

8. הגבלת השתתפות

8.1 ההשתתפות בפעילות אסורה על חברי ועד ארגון מנגה ואנימה ישראל, מנהלי האירוע ובני משפחותיהם. "בני משפחה" לעניין זה – לרבות בני זוג, הורים, ילדים אחים, אחיות ובני זוגם של כל אחד מאלה.

 

9. שונות

9.1 עותקים של התקנון הנ"ל ניתן למצוא באתר האינטרנט בעברית של הארוקון בכתובת: http://2018.harucon.org.il

9.2 עם השתתפותו בפעילות כל משתתף מביע את אישורו לכך, כי הוא מקבל על עצמו את הוראות התקנון במלואן וכי גם אם לא קרא אותן כאמור, מסכים המשתתף בפעילות ו/או הרוצה להשתתף בפעילות, כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

9.3 עורכת הפעילות תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שיווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון ובין אם לאו, ולמשתתף בפעילות ו/או מי מטעמו לא תהיה כל טענה בשל כך.

9.4 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות ו/או בכל אמצעי אחר, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.

9.5 הדין החל על התקנון ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד.

9.6 בכל מקום בתקנון בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

9.7 בכל מקום בתקנון בו משתמשים בלשון יחיד, הכוונה גם לרבים במשמע.